Stadgar

Ramverket för Luleå Konstförening organisation och verksamhet är dess stadgar. Gällande stadgar beslutades vid ett extra styrelsemöte 2016-09-29. Stadgarna återges nedan och kan även laddas ner som PDF-fil  . Vad gäller frågor och synpunkter avseende stadgarna – vänligen kontakta styrelsen (Ordf).

Kap 1 – Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningens ändamål är att inom Luleå Kommun, i samverkan med institutioner och organisationer samt övriga aktörer inom kultur, väcka, underhålla och öka intresset för bild och form.

2 § Föreningens namn mm.

Föreningens namn är LULEÅ KONSTFÖRENING.
Föreningens organisationsnummer är 897000-0710.
Föreningen har sitt säte i LULEÅ KOMMUN.

3 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har betalat medlemsavgift för kalenderåret.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och föreningens styrelse.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. m den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning

Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna rös-ter.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna rös-ter.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska överlämnas till ändamål som gagnar konsten. Beslut därom fattas av föreningsstämma.

Kap 2 – Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål och erlägger medlemsavgift erhåller med-lemskap. Familjemedlem kan bli medlem till reducerad avgift. Medlemskap får avslås/ute-slutas endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intresse.

Beslut att avslå/utesluta medlemskap ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen dele-gerat beslutanderätten till.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för-eningen

3 § Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgift under verksamhetsåret, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

4 § Konstlotteri

Konstlotteri för föreningens medlemmar ska anordnas för varje verksamhetsår.
Dragning ska ske i anslutning till ordinarie årsmötet.
Styrelsen bestämmer hur lottdragningen ska gå till. Styrelsen kan delegera till tre ledamöter ur styrelsen att verkställa inköp av vinster till medlemslotteriet.

Kap 3 – Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag på föredragningslista ska tillställas medlemmarna senast tre veckor före mötet på sätt styrelsen bestämmer.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelse ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till frågor att behandla av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Ombuds fullmakt ska vara skriftlig.
Mötet är beslutsmässig med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:
• att medlemsavgiften har betalats senast 31 december det verksamhetsår som årsmötet avser.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksam-hets/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) Två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande (sammankallande)
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.

7 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 3 veckor utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt.
Vid extra årsmötet får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragnings-lista behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1 kap 7§ första stycket och 1 kap 8§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av an-talet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lot-ten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

Kap 4 – Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlö-pande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandat tid. Därefter ska valberedningen in-formera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlem-marna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.
Innan kandidatnomineringen påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.
Den om ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad han i denna egenskap fått kän-nedom om.

Kap 5 – Revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda re-visorerna.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrel-seprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara reviso-rerna tillhanda senaste en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Kap 6 – Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt sex (6) övriga ledamöter.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Om ordförande avgår i förtid kallas medlemmarna till extra årsmöte för nytt val av ordfö-rande. Fram till nytt val av ordförande ersätter vice ordförande den avgående ordföranden.

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för före-ningens angelägenheter.
Det åligger styrelsen att:
• se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• ansvarar för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 5 kap 1§
• förbereda årsmöte och eventuellt extra årsmöte
Ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordförande att utfärda kal-lelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamö-ter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Ordförande får besluta att ärenden ska avgöras genom skriftlig omröstning.
Vid sammanträden ska skyndsamt protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mö-tesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i proto-kollet. Protokoll ska arkiveras med föreningens övriga handlingar.